Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Pracowni Konstrukcji Sprężonych skupia się wokół:

  • Udoskonalania metod projektowania konstrukcji z betonu sprężonego;
  • Poszukiwania nowych rozwiązań i zastosowań konstrukcyjnych w dziedzinie betonu sprężonego oraz udoskonalania  już istniejących;
  • Badania i projektowania konstrukcji strunobetonowych (np. płyt kanałowych, podkładów kolejowych a także zjawiska przyczepności i stref zakotwień w strunobetonie);
  • Analizy pracy, badania i projektowania konstrukcji kablobetonowych sprężonych  cięgnami bez przyczepności, m. in. stropów dużych rozpiętości;
  • Projektowania cylindrycznych oraz prostokątnych (monolitycznych i prefabrykowanych)  zbiorników z betonu,  z uwzględnieniem zarysowania we wczesnym okresie dojrzewania betonu;
  • Badań i projektowania sprężonych płyt na gruncie (nawierzchnie lotniskowe, płyty parkingów, pasów startowych, sprężone płyty fundamentowe, itd.);
  • Aspektów projektowania konstrukcji z wykorzystaniem nowych materiałów (np. betonów BWW, materiałów kompozytowych FRP), poddanym obciążeniom statycznym oraz zmęczeniowym;
  • Projektowania wzmocnień konstrukcji przez sprężenie - cięgnami stalowymi oraz materiałami CFRP (m. in. opracowanie technologii wzmacniania konstrukcji żelbetowych za pomocą cięgien bez przyczepności – pierwsze wzmocnienie w Polsce zostało zrealizowane przez Jednostkę w 1995 roku, pierwsze krajowe wzmocnienie przy pomocy wstępnie naprężanych taśm CFRP zaprojektowano i zrealizowano w 2006 roku);
  • Monitoringu konstrukcji budowlanych w trakcie eksploatacjii ocenie ich stanu bezpieczeństwa w oparciu o uzyskane wyniki.